Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 1


Ispitna pitanja

Komponente sistema za upravljanje bazom podataka.

Arhitektura sistema za upravljanje bazom podataka.

Modeli podataka. Pregled savremenih modela podataka.

Struktura Modela objekti – veze.

Generalizacija i specijalizacija. Agregacija i dekompozicija u Modelu objekti – veze.

Struktura relacionog modela podataka. Definicija relacije, domeni relacije, ključevi relacije, šema relacione baze podataka, nula vrednosti.

Operacije relacionog modela. Relaciona algebra. Relacioni račun.

Standardni upitni jezik SQL. Definisanje koncepata strukture.

SQL tipovi podataka. Domeni, tabele i kolone, Indeksi.

Šema baze podataka, katalog.