Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani informacioni sistemi


22
МАР
2020

Kombinovano ocenjivanje redovne i on-line nastave

SUMARNI PREGLED KOMBINOVANOG OCENJIVANJA SA REDOVNE I ON-LINE NASTAVE

1. Aktivnost na casovima (5 bodova prisustvo na predavanjima, 5. bodova prisustvo na vezbama, 5 bodova domaci rad sa on-line nastave) - max do 10 bodova

2. Bonus bodovi (dodatna aktivnost - interacija, odgovori na pitanja, predlozi novih resenja, bolja resenja u okviru domaceg rada, bolja resenja u okviru  seminarskog rada) - do 10 bodova

3. Seminarski rad u 2 dela (distribucija podataka - distribuirane baze podataka i XML, distribucija procesiranja)  .... do 60 bodova

4. Usmeni ispit - do 30 bodova

11
МАР
2019

Struktura ocenjivanja

PREMA AKREDITACIJI

Predispitne obaveze

- aktivnost na predavanjima.....10 bodova

- seminarski rad...60 bodova

Završni ispit.... 30 bodova

DETALJNI PRIKAZ STRUKTURE OCENJIVANJA 

AKTIVNOST

- aktivnost (samostalnost, kreativnost, kvalitet rada, diskusije) na predavanjima ili vežbama.....5 bodova

- zadaci na vežbama.....5 bodova

ili

- istraživački seminarski rad.......10 bodova

PRAKTIČNI DEO

- 2 kolokvijuma...60 bodova

(1. kolokvijum 20 bodova, 2. kolokvijum 40 bodova)

ili

- praktični seminarski rad (obuhvata gradivo oba kolokvijuma)...60 bodova

Napomene:

1. Oba kolokvijuma moraju biti položena. Ako student ne položi neki od kolokvijuma, treba da radi seminarski rad koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma.

2. Kolokvijumi se organizuju ukoliko se realizuje redovna nastava, a ukoliko je broj studenata koji su birali predmet nedovoljan da se formira grupa za nastavu i radi se konsultativno, tada se ne organizuju kolokvijumi, već se radi seminarski rad.

3. Kolokvijumi se realizuju u toku nastavnog procesa (semestra). Nakon završetka semestra kada je predviđeno pohađanje nastave i realizacija kolokvijuma, ukoliko student nije položio kolokvijume, radi seminarski rad koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma. 

TEORIJSKI DEO

TEST I USMENA ODBRANA TESTA U TERMINU ISPITA.... 30 bodova

 

 

09
ЈУН
2019

Kolokvijumi

Studenti koji redovno pohađaju nastavu mogu realizovati umesto seminarskog rada praktični deo kroz 2 kolokvijuma:

1. deo - DISTRIBUCIJA PODATAKA (20 bodova): Implementaciju horizontalnog particionisanja baze podataka (upis u više baza podataka iste strukture, gde se podaci razvrstavaju po semantici i snimaju u odgovarajuću bazu podataka, ucitavanje iz razlicitih baza podataka u memoriju i prikaz korisniku tabelarno), implementaciju vertikalnog particionisanja baze podataka (više baza podataka gde se tabele zovu isto, ali nastaju podelom složenije strukture tabele u više tabela sa istim primarnim ključem, prilikom upisa snimanje u više baza podataka), primena kataloga distribuirane baze podataka.

2. deo - VIŠESLOJNA VEB APLIKACIJA I DISTRIBUCIJA PROCESIRANJA (40 bodova): Implementacija web servisa koji čita podatke iz XML ili JSON (u odabranoj tehnologiji SOAP ili REST), implementacija primene web servisa u web aplikaciji. Višeslojnost veb aplikacije - sloj za rad sa podacima iz baze podataka (klase koje pozivaju stored procedure za CRUD operacije), sloj servisa (poziva veb servis), sloj poslovne logike (implementira poslovno pravilo ili ograničenje), prezentacioni sloj (odvojen korisnički interfejs i prezentaciona logika).

14
ЈУН
2019

Prakticni seminarski rad

 

Seminarski rad cini SQL skript baze podataka, izvorni kod aplikacije, Word dokument seminarskog rada i projektni fajlovi iz CASE alata.

Programski kod obavezno mora sadržati:

1. deo - DISTRIBUCIJA PODATAKA (20 bodova): Implementaciju horizontalnog particionisanja baze podataka (upis u više baza podataka iste strukture, gde se podaci razvrstavaju po semantici i snimaju u odgovarajuću bazu podataka, ucitavanje iz razlicitih baza podataka u memoriju i prikaz korisniku tabelarno), implementaciju vertikalnog particionisanja baze podataka (više baza podataka gde se tabele zovu isto, ali nastaju podelom složenije strukture tabele u više tabela sa istim primarnim ključem, prilikom upisa snimanje u više baza podataka), primena kataloga distribuirane baze podataka.

2. deo - VIŠESLOJNA VEB APLIKACIJA I DISTRIBUCIJA PROCESIRANJA (40 bodova): Implementacija web servisa koji čita podatke iz XML ili JSON (u odabranoj tehnologiji SOAP ili REST), implementacija primene web servisa u web aplikaciji. Višeslojnost veb aplikacije - sloj za rad sa podacima iz baze podataka (klase koje pozivaju stored procedure za CRUD operacije), sloj servisa (poziva veb servis), sloj poslovne logike (implementira poslovno pravilo ili ograničenje), prezentacioni sloj (odvojen korisnički interfejs i prezentaciona logika).

PRIMER PROGRAMSKOG KODA SEMINARSKOG RADA (oba dela)

Struktura Word dokumenta za prakticni seminarski rad:

1. Opis poslovnog procesa - opisati ukratko poslovni proces za koji se realizuje softver

2. Modeli - USE CASE, Konceptualni model podataka (CDM), dijagram komponenti, dijagram razmestaja

3. Korisnicko uputstvo - slike ekrana sa opisom koriscenja
4. Opis implementacije:
4.1. Kratak opis primenjenih tehnologija
4.2. Karakteristicni delovi programskog koda za objasnjenjima
- deo koda kojim se opisuje rad sa particionisanjem i rad sa XML ili JSON
- deo koda kojim se opisuje web servis i deo koda kojim se opisuje kako se koristi web servis 
 
NAPOMENA:
Nikako ne treba da stampate dokumentaciju, VEC JE PREDAJETE NA CD-u zajedno sa bazom podataka, izvornim kodom i projektnim fajlovima.
23
МАР
2019

Istraživački rad

NAČIN IZRADE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

U okviru istraživačkih radova studenti treba da urade komparativnu analizu barem 3 rešenja u oblasti teme i predstave naučno-stručna istraživanja iz barem 5 radova objavljenih u međunarodnim konferencijama i časopisima. Za istraživanje je poželjno koristiti GOOGLE SCHOLAR kao polazni pretraživač naučnih rezultata. Studentima će biti omogućen deo termina predavanja za pretraživanje i analizu naučno-stručnih radova, uz konsultacije sa predmetnim nastavnikom.

PREDLOG TEMA ISTRAŽIVAČKIH RADOVA STUDENATA

Studenti mogu predložiti teme ili izabrati temu sa spiska.

Dodatne teme:

- Programski jezici i alati za razvoj mobilnih aplikacija i primer koda
- Razmena podataka izmedju web aplikacije i mobilne aplikacije
- Integracija mobilnih aplikacija sa veb aplikacijama 
- Bezbednost mobilnih aplikacija
- Arhitektura mobilnih aplikacija
- Softverski radni okviri (framework) u razvoju mobilnih aplikacija
-Interoperabilnost poslovnih aplikacija - tehnike programiranja i formati datoteka za razmenu
- Implementacija daljinskog ocitavanja stanja uredjaja (remote sensing sistema ) u okviru smart city - tehnologije, alati, programski jezici
- Implementacija upravljanja udaljenim uredjajima (remote control ) u okviru smart city - tehnologije, alati, programski jezici
- Pronalazenje i primena javno dostupnuh web servisa u koriscenje registra web servisa (UDDI registri za SOAP web servise)

STRUKTURA DOKUMENTA ISTRAŽIVAČKOG RADA

Uvod
Opis osnovnih pojmova i elemenata tehnologije
Komparativna analiza strucnih resenja - karakteristike koje se analiziraju, tabelarno prikazati za razna resenja sta i kako imaju za analiziranu karakteristiku
Rezultati naucno-istrazivackog rada
Zakljucak
Literatura

Napomena: Izuzetno je vazno pravilno referencirati literaturu - ako je dosledno preuzet tekst, koristiti " "[]. Ako je prepricano, onda pisati: Prema [], ... ili na kraju pasusa...

PRIMER istrazivackog seminarskog rada

Završni ispit

Usmeni deo ispita

Teorijski test osnovnih pojmova - polagaće se pismeno u formi testa sa kratkim odgovorima na pitanja. Priprema se na osnovu skripte koja prati sadržaj predavanja. POJMOVNIK I ISPITNA PITANJA

27
ЈАН
2018

Bodovanje i ocenjivanje

Počev od 24.1.2018. godine (prema odluci Ministarstva, koja je saopštena na sednici Nastavno-naučnog veća 24.1.2018. godine), bodovanje i ocenjivanje je određeno na sledeći način:

 za poene od 0  do 50 ocena 5
 za poene od 51 do 60 ocena 6
 za poene od 61 do 70 ocena 7
 za poene od 71 do 80 ocena 8
 za poene od 81 do 90 ocena 9
 za poene od 91 do 100 ocena 10

Navedeni sistem bodovanja će se primenjivati na svaki od delova koji se ocenjuje, tj. zasebno za svaku od predispitnih obaveza i na teorijski deo ispita. Dakle, student za svaki deo mora imati 51% poena da bi se smatrao položenim taj deo, a svakako će se i za sumarne bodove za ceo predmet primenjivati isti kriterijum.