Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani informacioni sistemi


22
МАР
2020

Kombinovano ocenjivanje redovne i on-line nastave

SUMARNI PREGLED KOMBINOVANOG OCENJIVANJA SA REDOVNE I ON-LINE NASTAVE

1. Aktivnost na casovima (5 bodova prisustvo na predavanjima, 5. bodova prisustvo na vezbama, 5 bodova domaci rad sa on-line nastave) - max do 10 bodova

2. Bonus bodovi (dodatna aktivnost - interacija, odgovori na pitanja, predlozi novih resenja, bolja resenja u okviru domaceg rada, bolja resenja u okviru  seminarskog rada) - do 10 bodova

3. Seminarski rad u 2 dela (distribucija podataka - distribuirane baze podataka i XML, distribucija procesiranja)  .... do 60 bodova

4. Usmeni ispit - do 30 bodova

09
ЈУЛ
2020

Struktura ocenjivanja

PREMA AKREDITACIJI

Predispitne obaveze

- aktivnost na predavanjima.....10 bodova

- seminarski rad...60 bodova

Završni ispit.... 30 bodova

DETALJNI PRIKAZ STRUKTURE OCENJIVANJA 

AKTIVNOST

- aktivnost (samostalnost, kreativnost, kvalitet rada, diskusije) na predavanjima ili vežbama.....5 bodova

- zadaci na vežbama.....5 bodova

ili

- istraživački seminarski rad.......10 bodova

PRAKTIČNI DEO

- 2 kolokvijuma...60 bodova

(1. kolokvijum 20 bodova, 2. kolokvijum 40 bodova)

ili

- praktični seminarski rad (obuhvata gradivo oba kolokvijuma)...60 bodova

Napomene:

1. Oba kolokvijuma moraju biti položena. Ako student ne položi neki od kolokvijuma, treba da radi seminarski rad koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma.

2. Kolokvijumi se organizuju ukoliko se realizuje redovna nastava, a ukoliko je broj studenata koji su birali predmet nedovoljan da se formira grupa za nastavu i radi se konsultativno, tada se ne organizuju kolokvijumi, već se radi seminarski rad.

3. Kolokvijumi se realizuju u toku nastavnog procesa (semestra). Nakon završetka semestra kada je predviđeno pohađanje nastave i realizacija kolokvijuma, ukoliko student nije položio kolokvijume, radi seminarski rad koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma. 

TEORIJSKI DEO

TEST I USMENA ODBRANA TESTA U TERMINU ISPITA.... 30 bodova

Napomene za teorijski deo ispita: 

1. Ukoliko student ne odbrani seminarski rad ili položi kolokvijume, ne može izaći na teorijski deo ispita.

2. Ako je uslovno studentu dozvoljena izrada teorijskog dela ispita (zbog posebnih okolnosti, npr. minimizacija boravka studenata na fakultetu zbog Covid-19, kada se dozvoljava da student brani seminarski rad na dan ispita), a seminarski rad ne zadovolji kriterijume ili nije odbranjen, student mora ponovo polagati teorijski deo ispita u narednom ispitnom roku.

3. Teorijski deo ispita se sastoji iz pismenog i usmenog dela. U specifičnim okolnostima (npr. Covid-19) studenti mogu realizovati usmeni deo ispita ukoliko nisu zadovoljni bodovima sa pismenog dela ispita. Ukoliko je pismeni deo ispita nečitak, studenti su obavezni da prisustvuju usmenom delu ispita. U redovnim okolnostima usmeni deo teorijskog ispita je obavezan.

09
ЈУН
2019

Kolokvijumi

Studenti koji redovno pohađaju nastavu mogu realizovati umesto seminarskog rada praktični deo kroz 2 kolokvijuma:

1. deo - DISTRIBUCIJA PODATAKA (20 bodova): Implementaciju horizontalnog particionisanja baze podataka (upis u više baza podataka iste strukture, gde se podaci razvrstavaju po semantici i snimaju u odgovarajuću bazu podataka, ucitavanje iz razlicitih baza podataka u memoriju i prikaz korisniku tabelarno), implementaciju vertikalnog particionisanja baze podataka (više baza podataka gde se tabele zovu isto, ali nastaju podelom složenije strukture tabele u više tabela sa istim primarnim ključem, prilikom upisa snimanje u više baza podataka), primena kataloga distribuirane baze podataka.

2. deo - VIŠESLOJNA VEB APLIKACIJA I DISTRIBUCIJA PROCESIRANJA (40 bodova): Implementacija web servisa koji čita podatke iz XML ili JSON (u odabranoj tehnologiji SOAP ili REST), implementacija primene web servisa u web aplikaciji. Višeslojnost veb aplikacije - sloj za rad sa podacima iz baze podataka (klase koje pozivaju stored procedure za CRUD operacije), sloj servisa (poziva veb servis), sloj poslovne logike (implementira poslovno pravilo ili ograničenje), prezentacioni sloj (odvojen korisnički interfejs i prezentaciona logika).

01
ЈУЛ
2020

Prakticni seminarski rad

 

Struktura seminarskog rada

Seminarski rad cini SQL skript baze podataka, izvorni kod aplikacije, Word dokument seminarskog rada i projektni fajlovi iz CASE alata.

Programski kod struktura:

1. deo - DISTRIBUCIJA PODATAKA - maksimalno 20 bodova:

OBAVEZNI DEO (10 bodova):

- Implementacija horizontalnog particionisanja baze podataka - 1 tabela u bazi podataka (upis u više baza podataka iste strukture, gde se podaci razvrstavaju po semantici i snimaju u odgovarajuću bazu podataka, ucitavanje iz razlicitih baza podataka u memoriju i prikaz korisniku tabelarno), i

- Implementacija vertikalnog particionisanja baze podataka (više baza podataka gde se tabele zovu isto, ali nastaju podelom složenije strukture tabele u više tabela sa istim primarnim ključem, prilikom upisa snimanje u više baza podataka),

- primena kataloga distribuirane baze podataka.

OPCIONI DEO (10 bodova): primena time stamp za kontrolu verzija podataka, oporavak baza podataka (u svim particijama) 

BONUS BODOVI (svaka stavka po 10 bodova)

  • Brisanje i izmena podataka uz posebni osvrt na time stamp usaglasenost u svim particijama
  • Primena 2 tabele povezane relacijom. 

2. deo - VIŠESLOJNA VEB APLIKACIJA I DISTRIBUCIJA PROCESIRANJA - maksimalno 40 bodova

OBAVEZNI DEO (40 bodova): 

- Elementi objektno-orjentisane višeslojne arhitekture veb aplikacije - veb aplikacija, kreiranje sopostvenih klasa u okviru aplikacije, kreiranje biblioteke klasa DLL (sa poslovnom logikom - realizuje poslovno pravilo) i vezivanje sa osnovnom aplikacijom, kreiranje veb servisa koji je povezan sa klasom poslovne logike.

- Distribucija procesiranja kreiranjem veb servisa i primenom u okviru aplikacije (najčešće u okviru poslovne logike). Samostalni veb servis treba da čita podatke iz internog XML ili JSON kao izvora podataka. 

BONUS DEO (svaki po 10 bodova):

  • sloj za rad sa podacima iz baze podataka (klase koje pozivaju stored procedure za CRUD operacije), prezentacioni sloj (odvojen korisnički interfejs i prezentaciona logika koja je zadužena prvenstveno za validacije).
  • primena bezbednosnog tokena u pozivu veb servisa, primena javno dostupnog veb servisa

PRIMER PROGRAMSKOG KODA SEMINARSKOG RADA (oba dela) - Napomena: Primer ima samo OBAVEZAN DEO RADA

 

Struktura Word dokumenta

1. Opis poslovnog procesa - opisati ukratko poslovni proces za koji se realizuje softver i poslovno pravilo koje će biti obrađeno

2. Modeli - USE CASE, Konceptualni model podataka (CDM), dijagram komponenti, dijagram razmeštaja

3. Korisničko uputstvo - slike ekrana sa opisom koriscenja
4. Opis implementacije:
4.1. Kratak opis primenjenih tehnologija
4.2. Karakteristicni delovi programskog koda za objasnjenjima
4.2.1. Prvi deo - distribucija podataka (opisati distribuirane baze podataka, katalog, deo koda za snimanje u više baza podataka po vertikalnom i horizontalnom particionisanju i tabelarni prikaz objedinjenih podataka iz horizontalnih particija, stranicu i deo koda za oporavak, klase koje se koriste prilikom unosa podataka)
4.2.2. Drugi deo - distribucija procesiranja (opisati veb servis koji se samostalno kreiran, poslovnu logiku i poslovno pravilo, ako je korišćen gotov veb servis, takođe ovde opisati).
5. Zaključak
6. Literatura
 
 
NAPOMENE:
1. Primena objektno orjentisanog programiranja je obavezna.

2. Navedena struktura programskog koda i dokumentacije je dopunjena od školske 2019-20 godine na osnovu realizovanog gradiva.

3. Bodovanje je prilagođeno preporuci Ministarstva da se 20% gradiva umanji i olakša studentima polaganje ispita.

4. Nikako ne treba da stampate dokumentaciju, VEC JE PREDAJETE NA CD-u zajedno sa bazom podataka, izvornim kodom i projektnim fajlovima.

5. Ukoliko student preda seminarski rad sa elementima tudjeg rada, tema mu se poništava i mora raditi seminarski rad ponovo sa drugom temom.

23
МАР
2019

Istraživački rad

NAČIN IZRADE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

U okviru istraživačkih radova studenti treba da urade komparativnu analizu barem 3 rešenja u oblasti teme i predstave naučno-stručna istraživanja iz barem 5 radova objavljenih u međunarodnim konferencijama i časopisima. Za istraživanje je poželjno koristiti GOOGLE SCHOLAR kao polazni pretraživač naučnih rezultata. Studentima će biti omogućen deo termina predavanja za pretraživanje i analizu naučno-stručnih radova, uz konsultacije sa predmetnim nastavnikom.

PREDLOG TEMA ISTRAŽIVAČKIH RADOVA STUDENATA

Studenti mogu predložiti teme ili izabrati temu sa spiska.

Dodatne teme:

- Programski jezici i alati za razvoj mobilnih aplikacija i primer koda
- Razmena podataka izmedju web aplikacije i mobilne aplikacije
- Integracija mobilnih aplikacija sa veb aplikacijama 
- Bezbednost mobilnih aplikacija
- Arhitektura mobilnih aplikacija
- Softverski radni okviri (framework) u razvoju mobilnih aplikacija
-Interoperabilnost poslovnih aplikacija - tehnike programiranja i formati datoteka za razmenu
- Implementacija daljinskog ocitavanja stanja uredjaja (remote sensing sistema ) u okviru smart city - tehnologije, alati, programski jezici
- Implementacija upravljanja udaljenim uredjajima (remote control ) u okviru smart city - tehnologije, alati, programski jezici
- Pronalazenje i primena javno dostupnuh web servisa u koriscenje registra web servisa (UDDI registri za SOAP web servise)

STRUKTURA DOKUMENTA ISTRAŽIVAČKOG RADA

Uvod
Opis osnovnih pojmova i elemenata tehnologije
Komparativna analiza strucnih resenja - karakteristike koje se analiziraju, tabelarno prikazati za razna resenja sta i kako imaju za analiziranu karakteristiku
Rezultati naucno-istrazivackog rada
Zakljucak
Literatura

Napomena: Izuzetno je vazno pravilno referencirati literaturu - ako je dosledno preuzet tekst, koristiti " "[]. Ako je prepricano, onda pisati: Prema [], ... ili na kraju pasusa...

PRIMER istrazivackog seminarskog rada

Završni ispit

Usmeni deo ispita

Teorijski test osnovnih pojmova - polagaće se pismeno u formi testa sa kratkim odgovorima na pitanja. Priprema se na osnovu skripte koja prati sadržaj predavanja. Skripta i ispitna pitanja se mogu naći u odeljku sa literaturom.

27
ЈАН
2018

Bodovanje i ocenjivanje

Počev od 24.1.2018. godine (prema odluci Ministarstva, koja je saopštena na sednici Nastavno-naučnog veća 24.1.2018. godine), bodovanje i ocenjivanje je određeno na sledeći način:

 za poene od 0  do 50 ocena 5
 za poene od 51 do 60 ocena 6
 za poene od 61 do 70 ocena 7
 za poene od 71 do 80 ocena 8
 za poene od 81 do 90 ocena 9
 za poene od 91 do 100 ocena 10

Navedeni sistem bodovanja će se primenjivati na svaki od delova koji se ocenjuje, tj. zasebno za svaku od predispitnih obaveza i na teorijski deo ispita. Dakle, student za svaki deo mora imati 51% poena da bi se smatrao položenim taj deo, a svakako će se i za sumarne bodove za ceo predmet primenjivati isti kriterijum.