Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Dokument menadžment sistemi


Образовни циљ

Циљ предмета јесте да студенти стекну могућност самосталног рада у области електронских докумената и система за управљање документима како би били у могућности да исто аплицирају у савременом пословању.

Исходи образовања (Стечена знања)

Овладавање терминологијом и потребним знањима, стицање знања неопходних за разумевање и увођење система за управљање документима у пословање, као и стицање знања за практичну реализацију система у софтверском домену.