Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekološki projekti


29
МАЈ
2012

Ispitna pitanja

 1. Katastar zagadjivača i njegov značaj za izradu ekoloških projekata
 2. Ekološki standardi i zakonska regulativa
 3. Procena opasnosti od hemijskog udesa
 4. Procena rizika po zdravlje ljudi
 5. Procena rizika od požara i eksplozija
 6. Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) i njegova primena
 7. NEAP i njegova primena
 8. Strateška procena uticaja na životnu sredinu
 9. Environmental due diligence – Svrha ekološkog audita
 10. Metodologija za izradu procene rizika
 11. Izrada projekta upravljanja čvrstim komunalnim otpadom