Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekonomika preduzeća


Cilj predmeta

Sticanje znanja iz oblasti ekonomike poslovanja, posebno posmatrano sa aspekta osnovnih pretpostavki savremene poslovne ekonomije i primene ovog koncepta u praksi.