Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekonomika preduzeća


Sadržaj predmeta

Teorijska nastavaPojmovno određenje upravljanja, mesto i uloga čoveka u upravljanju, osnovne postavke organizacije, upravljanje organizacijom i tržišni mehanizam, preduzeće kao ekonomski subjekat, osnovni parametri efikasnosti organizacije, preduzetništvo i upravljanje preduzećem, savremene tendencije u razvoju preduzetništva, proces upravljanja preduzećem, planiranje, organizovanje, kontrola, upravljanje preduzećem i tržište, trendovi u savremenom poslovanju i proces upravljanja preduzećem, informacione tehnologije i upravljanje.Praktična nastava Praktična nastava je  komplementarna predavanjima.