Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektronsko poslovanje


Ciljevi i zadaci nastavnog predmeta

Osposobljavanje studenata za korišćenje tehnika elektronskog poslovanja i primenu Internet tehnologija u poslovnom okruženju. Ciljevi predmeta su savladavanje osnova i tehnika vezanih za:
  • Informatičko društvo i e-Europe inicijativu
  • Upoznavanje sa osnovnim standardima Internet tehnologija
  • Internet i poslovne funkcije preduzeća
  • Koncept virtualnog rada, virtualnog preduzeća i virtualnih mreža
  • Trgovina i bankarstvo na Internetu
  • Izučavanje tehnika marketinga na Internetu
  • Izučavanje metoda za prikupljanje poslovnih informacija na Internetu
  • Izučavanje arhitekture web-a
  • Izučavanje koncepcija i tehnika e-vlade