Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektrotehnika sa elektronikom


Literatura

Osnovna literatura:

1. V. Sajfert ’’Osnovi elektrotehnike sa elektronikom I’’, Univerzitet u Novom Sadu, TF ’’Mihajlo Pupin’’, Zrenjanin, 2004.

2. B. Odadžić, V. Sajfert, V. Kerleta: ’’Zbirka zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom’’, ISBN 86-7672-025-8, Univerzitet u Novom Sadu, TF ’’Mihajlo Pupin’’, Zrenjanin, 2004 i 2009.

 

Pomocna literatura:

1. Arsenijević M. Elektrotehnika, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1976.

2. Bojković Z., Elektrotehnika I, Saobraćajni fakultet, 1999

3. Božilović H., Spasojević Ž., Božilović G. Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike I i II deo,

4. Bulajić R., Fizički osnovi elektrotehnike, Beograd, 1998

5. Cigić P., Osnove elektrotehnike, Svjetlost, Sarajevo, 1987

6. Đurić B., Zbirka zadataka iz elektronike, Naučna knjiga, Beograd, 1975

7. Mihajlović M. i Stokić Lj., Osnovi elektrotehnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1987

8. Nikolić N., Elektrotehnika, Beograd, 1980

9. Novaković M. Osnovi elektrotehnike, Beograd, 1980

10. Novaković M., Fizički osnovi elektrotehnike, Tehnička knjiga, Beograd, 1968

11. Nuculović M. Andrijašević R., Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike i elektronike, Titograd, 1987 12. Paunović S., Zbirka zadataka iz elektronike, VETŠ, Beograd, 1990

13. Surutka J. V.: Osnovi elektrotehnike I, II, III, IV, Naučna knjiga, Beograd, 1979.

14. Popović B., Osnovi elektrotehnike I i II, Građ. knjiga 1991

15. Prša M., Osnovi elektrotehnike, FTN Novi Sad, 1995

16. Pekarić-Nađ Neda, Herceg Dejana, Osnovi elektrotehnike za računarstvo, FTN, 2001