Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektrotehnika sa elektronikom


Sadržaj predmeta

1. Uvod

1.1 Fizičke veličine i jedinice SI sistema

1.2 Dimenziona analiza

1.3 Skalarne i vektorske fizičke veličine. Osnovne operacije sa vektorima

 

2. Elektrostatika

2.1 Kratak istorijski uvod

2.2 Pojam materije i osnovne karakteristike

2.3 Pojam naelektrisanja

2.4 Provodnici, poluprovodnici i izolatori

2.5 Razvoj savremenih naučnih disciplina

2.6 Kulonov zakon

2.7 Električno polje

2.8 Fluks električnog polja

2.9 Rad sila u električnom polju

2.10 Potencijal električnog polja, razlika potencijala, napon

2.11 Električni dipol

2.12 Električni dipol u električnom polju.

2.13 Dielektrici u električnom polju

2.14 Provodnici u električnom polju

2.15 Kondenzatori. Kapacitet kondenzatora

2.16 Vezivanje kondenzatora

2.17 Energija kondenzatora

 

3 Vremenski konstantne električne struje

3.1 Uvod

3.2 Jačina i smer električne struje. Gustina električne struje

3.3 Prvi Kirhofov zakon

3.4 Električna otpornost

3.5 Zavisnost specifičnog otpora od temperature

3.6 Omov zakon

3.7 Džulov zakon

3.8 Drugi Kirhofov zakon

3.9 Serijska veza otpornika

3.10 Paralelna veza otpornika

3.11 Električni generatori, elektromotorna sila i unutrašnja otpornost

3.12 Prosto električno kolo sa jednim generatorom i jednim otpornikom

3.13 Napon na priključcima generatora u prostom kolu. Režimi rada generatora

3.14 Prosto električno kolo sa više generatora i prijemnika

3.15 Napon između dve tačke i potencijal tačaka u kolu

3.16 Vezivanje generatora 3.17 Naponski i strujni generator

3.18 Delitelj napona i delitelj struje

3.19 Rešavanje složenih električnih kola metodom konturnih struja

3.20 Rešavanje složenih električnih kola metodom potencijala čvorova

3.21 Ekvivalentna električna kola

3.22 Tevenenova teorema

3.23 Nortonova teorema

3.24 Transformacije u električnim kolima

 

4 Naelektrisane čestice u električnom polju

4.1 Kretanje naelektrisane čestice u električnom polju

4.2 Kretanje naeletrisane čestice u tečnosti

4.3 Kretanje naeletrisane čestice u gasu

 

5 Naeletrisane čestice u magnetnom polju

5.1 Uvod

5.2 Stacionarno magnetno polje

5.3 Magnetna indukcija

5.4 Dejstvo magnetnog polja na provodnik sa strujom

5.5 Kretanje naeletrisane čestice u magnetnom polju

5.6 Ravna strujna kontura u homogenom magnetnom polju

5.7 Magnetno polje električne struje u vakuumu

5.8 Međusobno dejstvo dva pravolinijska paralelna provodnika sa strujom

5.9 Magnetni fluks


6 Elektromagnetna indukcija

6.1 Uvod

6.2 Faradajev zakon indukcije. Indukovana EMS.

6.3 Samoindukcija

6.4 Međusobna indukcija

 

7 Vremenski promenljive električne struje

7.1 Parametri naizmenične struje

7.2 Faza, početna faza i fazna razlika naizmeničnih veličina

7.3 Sabiranje i oduzimanje prostoperiodičnih veličina

7.4 Predstavljanje naizmeničnih veličina pomoću fazora

7.5 Predstavljanje naizmeničnih veličina u kompleksnom obliku

7.6 Otpornik u kolu naizmenične struje

7.7 Kalem u kolu naizmenične struje

7.8 Kondenzator u kolu naizmenične struje

7.9 RLC kolo (redna veza)

7.10 Naponska rezonancija

7.11 Snaga u prijemniku

7.12 Aktivna, reaktivna i prividna snaga

7.13 Faktor snage i faktor reaktivnosti