Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektrotehnika sa elektronikom


Obaveze studenata i nacin sticanja poena

Studenti su obavezni da uredno pohađaju predavanja i vežbe. Uslovi za sticanje potpisa i izlaska na ispit - Redovno pohađanje predavanja i vežbi. Studenti imaju pravo da u toku smestra polažu kolokvijume. U toku godine se polažu ukupno dva kolokvijuma. Prvi kolokvijum se polaže u 7 radnoj sedmici semestra,a drugi u poslednjoj radnoj sedmici semestra. Kolokvijum se sastoji iz pismenog dela (računski zadaci) i teorijskog dela (teorijska pitanja), a sadržaj koji se obrađuje na kolokvijumu je vezan za gradivo prvog odnosno drugog dela semestra. Studenti imaju pravo da u toku semestra rade samostalni seminarski rad. Sadržaj tema daje predmetni nastavnik. Literaturu pribavlja student. Seminarski rad se kuca u programu MS WORD (verzija 97, 2000, 2003 ili 2007) uz korišćenje EQUATION editora (za formule) i EXCEL -a, MATHCAD -a za grafike i komplikovanije proračune.

Način sticanja poena tokom godine Kolokvijumi, seminarski rad, aktivnost u nastavi i urađeni praktikum se ocenjuju (boduju), kao što je dato u tabeli.

 

 

I kolokvijum

II kolokvijum

seminarski rad

uredno pohađanje (aktivnost u nastavi)

računski deo

25

25

0

20

teorijski deo

25

25

20

0

Tokom godine (pre izlaska na završni ispit) student može da stekne maksimalno: - 60 bodova za pismeni deo - 60 bodova za teorijski deo Bodovi se posebno sabiraju za pismeni i usmeni deo.

 

Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. - pismeni deo završnog ispita maksimalno nosi 100 bodova. - usmeni deo završnog ispita maksimalno nosi 100 bodova. Student prvo izlazi na pismeni deo ispita.

Ukupan broj bodova koji je student ostvario na pismenom delu se utvrđuje tako što se bodovi dobijeni na pismenom delu završnog ispita sabiraju sa bodovima stečenim tokom godine za pismeni deo.

Ukupan broj bodova koji su studenti ostvarili na teorijskom delu se utvrđuje tako što se bodovi dobijeni na usmenom delu završnog ispita sabiraju sa bodovima stečenim tokom godine za teorijski deo.

Student da bi položio ispit mora imati minimalno: - ukupno 50 bodova (tokom godine + završni deo ispita) iz pismenog dela, i - ukupno 50 bodova (tokom godine + završni deo ispita) iz teorijskog dela.

Ocena se formira na osnovu rezultata (broja bodova sa) pismenog i usmenog dela završnog ispita, kao i stečenih bodova tokom godine.