Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fazi sistemi


Struktura predmeta

Teorijska nastava:
Teorija rasplinutih (fuzzy) skupova. Odnos prema klasičnoj logici i verovatnoći. Operacije na rasplinutim skupovima. Lingvističke (fazi) promenljive. Lingvistički modifikatori. Fazi brojevi. Logičke mere (norme i konorme). Fazi skrining. OWA operatori. Rasplinute relacije. Metode fazi zaključivanja. Fazi upravljanje. Izrada fazi kontrolera. Primeri primene fazi sistema u bazama podataka, odlučivanju, inženjerstvu i medicini. Fazi ekspertni sistemi. Fazi neuron i VNM. Primeri primene hibridnih (fazi-neuro) sistema.

Praktična nastava:
Izrada postavljenih primera i zadataka. Korišćenje MatLab-a i modela VNM. Kroz izradu seminarskog rada studenti treba da apliciraju teorijsko znanje na konkretan praktičan problem i prošire znanja i umenja sa osnovnih studija.