Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidraulika i pneumatika


  

Физичка својства течности (стишљивост, вискозност, хомогеност и изотропност, кавитација, стварни и идеални флуид,
коефицијент трења, специфична топлота флуида, топлотно ширење),
Хидростатика - мировање флуида: Радна течност хидрауличног система (функција, врсте), Хидростатички притисак од
спољашњих сила (Паскалов закон), Хидростатички притисак од споствене тежине течности, Принцип рада хидрауличких
уређаја: преса, кочница, дизалица, Хидростатички парадокс, Закон спојених судова, Архимедов закон, Сила потиска, Услов
пливања тела, Струјница, пресек струје, струјно влакно, струјна цев, струја. Кинематика флуида: Врсте кретања течности (стационарно и нестационарно), Ламинарно и турбулентно струјање, Рејнолдсов број, Проток, Брзина струјања течности, Снага струје течности, Мерење протока, Закон континуитета, Бернулијева једначина, Примена Бернулијевe једначине, Истицање кроз мали отвор у танком зиду (Торичелијев образац), Истицање кроз наглавке, Отпори струјању течности (губици на путу, локални губици), Истицање кроз прстенасти зазор, Хидраулични удар, Динамика савршеног флуида, Динамика вискозног флуида, Моделирање хидрауличних појава; Задатак примењене хидраулике; Основне
једначине струјања у цевима; Посебни облици струјања флуида; Хидраулички прорачун цевовода; Хидрауличне машине и
постројења; Уљни хидраулични системи. Основи пнеуматике: Пнеуматске компоненте; Компресори; Пнеуматски мотори; Вентили.