Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidraulika i pneumatika


  
Osnovi hidraulike
 
1.      Fizicka svojstva fluida
1.1.   Fluid kao neprekidna materijalna sredina
1.2.   Specificna težina fluida
1.3.   Neprekidnost fluida
1.4.   Delovanje sila na fluid
1.5.   Stišljivost fluida
1.6.   Viskoznost fluida
1.7.   Homogenost i izotropnost fluida
1.8.   Kavitacija
1.9.   Hemijska i mehanicka stabilnost
1.10. Pojam stvarnog i idealnog fluida
1.11. Koeficijent trenja
 
2.      Hidrostatika - mirovanje fluida
2.1.   Pritisak usled dejstva spoljašnjih sila
2.2.   Hidrostaticki pritisak
2.3.   Pritisak na dno suda
2.4.   Princip rada hidraulicke prese
2.5.   Uslovi ravnoteže spojenih sudova
2.6.   Ojlerova jednacina za miran fluid
2.7.   Osnovna jednacina za statiku fluida. Fluid u polju teže.
2.8.   Mirovanje nestišljivog fluida
2.9.   Paskalov zakon
2.10. Relativno mirovanje fluida
2.11. Sila pritiska na ravne površine
2.12. Pritisak na krive površine
2.13. Plivanje tela . Arhimedov zakon
 
3.      Kinematika fluida
3.1.   Kretanje fluida
3.2.   Proticaj - potok
3.3.   Laminarno i turbulentno kretanje fluida
3.4.   Fizicko tumacenje divergencije brzine fluida
3.5.   Rejnoldsov broj
3.6.   Jednacina kontinuiteta
3.7.   Bernulijeva jednacina kretanja fluida
3.8.   Tenzor brzine defirmacije i tenzor vrtložnosti
3.9.   Izvori i ponori
 
4.      Dinamika savršenog fluida
4.1.   Ojlerove jednacine
4.2.   Bernulijev integral Ojlerovih jednacina
 
5.      Dinamika viskoznog fluida
5.1.   Osnovi dinamike fluida
5.2.   Teorija prostih fluida
 
6.      Modeliranje hidraulicnih pojava
6.1.   Zakon  slicnosti
6.2.   Kriterijum dinamicke slicnosti
 
7.      Zadatak primenjene hidraulike
7.1.   Osnovni pojmovi u hidroaerodinamici
7.2.   Jednacina kontinuiteta
7.3.   Jednacina strujanja
7.4.   Zakoni o kolicini kretanja
7.5.   Prakticno odredivanje gubitka energije
 
8.      Osnovne jednacine strujanja u cevima
8.1.   Srednje vrednosti
8.2.   Slucaj razgranatih cevi
8.3.   Ravnomerno (jednolinijsko)