Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


24
ДЕЦ
2013

Elektronski praktikum za vežbe

Objedinjeni  praktikum za vežbe za predmete Informacioni sistemi 1 i Informacioni sistemi 2 može se naći u elektronskoj formi (na CD-u) u biblioteci fakulteta ili preuzeti sa LINKA.

Literatura

1. Radulovic B, Kazi Lj, Kazi Z: Informacioni sistemi - odabrana poglavlja, Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, 2010. (2. ponovljeno izdanje) 

2. Lazarević B., Marjanović Z., Aničić N., Babarogić S.: «Baze podataka», Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2003. 

3. Mogin P., Luković I. Govedarica M., : «Principi projektovanja baza podataka», Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2000.