Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


11
МАР
2019

STRUKTURA OCENJIVANJA I PREDISPITNE OBAVEZE


PREDISPITNE OBAVEZE

Aktivnost u toku vezbi - 10 bodova;

1. izrada zadataka na vezbama - 5 bodova

2. kreativnost, samostalnost, diskusije - 5 bodova

Kolokvijumi: 60 bodova - svaki po 20 bodova:

1. kolokvijum - Modelovanje poslovnih procesa (BPM, DTP, recnik podataka)

2. kolokvijum - Modelovanje softverskih funkcija (preslikavanje poslovnih procesa u softverske funkcije, USE CASE dijagram, specifikacija)

3. kolokvijum - modelovanje podataka (CDM, PDM, OOM)

ALTERNATIVNO (umesto 3 kolokvijuma) - SEMINARSKI RAD

1. Kolokvijumi se realizuju u toku nastavnog procesa (semestra). Nakon završetka semestra kada je predviđeno pohađanje nastave i realizacija kolokvijuma, ukoliko student nije položio kolokvijume, radi seminarski rad koji obuhvata gradivo sva 3 kolokvijuma.
2. Ukoliko student ne realizuje predispitne obaveze kroz kolokvijume ili ne osvoji ukupno 35 bodova za sva 3 kolokvijuma, treba da radi seminarski rad koji obuhvata gradivo sva 3 kolokvijuma. 
3. Student mora  najaviti temu seminarskog rada pre pocetka izrade.  Seminarski rad se mora poslati e-mailom u Word formatu barem 10 dana pre ispita, a lična odbrana rada se može realizovati u terminima konsultacija asistenta ili, ukoliko nije moguce drugacije, na dan ispita, ali samo ako je seminarski rad ranije prihvacen e-mailom.
4. Primer seminarskog rada (skraćena verzija) se može pogledati OVDE. Ova verzija ne sadrži sve dijagrame i strukturu svih skladišta, kao što je očekivano da bude urađeno.

 

PRAVILA POČEV OD 1.10.2017. GODINE

Počev od 1.10.2017. godine, kolokvijumi se mogu polagati samo jednom u toku tekućeg semestra.

Dodatni termin kolokvijuma ce biti organizovan u januaru za zaposlene studente i studente koji nisu prisustvovali kolokvijumu iz zdravstvenih razloga.

U skladu sa odlukom predmetnog nastavnika, poeni sa svih kolokvijuma se sabiraju do potrebnog broja bodova (35) za izlazak na usmeni deo ispita i nije ograniceno na nivou pojedinacnog kolokvijuma da student mora osvojiti barem polovinu bodova, da bi se smatrao polozenim.

18
ОКТ
2017

Predispitne obaveze studenata smera MENADZMENT INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

 

Prema odluci predmetnog nastavnika, studenti sa smera MENADZMENT INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA kao predispitnu obavezu imaju izradu seminarskog rada (ne moraju izlaziti na kolokvijume) koji obuhvata modelovanje poslovnih procesa, modelovanje softverskih funkcija i modelovanje podataka, prema sadržaju ovog predmeta. Prisustvo i rad na vežbama je obavezno za sve studente, pa i studente ovog smera.