Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi


Predispitne obaveze

Smer: Inzenjerski menadzment

Aktivnosti u toku predavanja: 20 bodova;

Seminari: 50 bodova;

 

01
ЈУН
2018

Ocenjivanje znanja na smeru Softversko inzenjerstvo

Aktivnost u toku predavanja .... 10 bodova

Kolokvijum (2 kolokvijuma) ili seminarski rad .... 60 bodova

Usmeni ispit ...... 30 bodova

NAPOMENE:

1. Studenti koji nisu položili oba kolokvijuma, rade seminarski rad koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma.

2. Studenti koji rade seminarski rad su dužni da pre izrade seminarskog rada najave temu e-mailom. Nakon odobrenja teme, studenti mogu započeti sa izradom seminarskog rada. Seminarski rad mora u svim delovima biti ORIGINALNO REŠENJE (ne sme se koristiti seminarski rad ranijih generacija), a takođe, mora biti u svim delovima usklađen sa temom.

Završni ispit

Usmeni deo ispita: 30 bodova.