Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Inteligentni agenti


06
АПР
2013

Sadržaj/struktura predmeta

Teorijska nastava:

Pojam i istorijat razvoja inteligentnih agenata. Osobine inteligentnih agenata. Učenje, autonomno delanje, prilagođavanje i komuniciranje. Struktura, program i opis inteligentnih agenata. Jezici za komunikaciju među inteligentnim agentima. Centralizovani i specijalizovani agenti. Distribuirani agenti i sistemi agenata. Uloga agenta u sistemu agenata. Mobilni agenti. Agenti u praksi. Agenti na Internetu. Primeri konkretnih agenata, odnosno agentnih sistema. Kroz izradu seminarskog rada studenti treba da apliciraju znanje na rešavanje konkretnog problema.

 

Praktična nastava:

Izrada primera i zadataka. Praktično se obrađuje primena agenata. Demonstriraju se agentski bazirane metode i tehnike.