Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Internet tehnologije


20
МАЈ
2013

Cilj predmeta

1. Образовни циљ:

Циљ овог курса је да се студенти упознају са развојем пројеката Интернет апликације користећи Java, Net или Free софтваре
техологије. Курс обухвата приказ различитих методологија сигурности података и трансакција на интернету.

2. Исходи образовања (Стечена знања):

Успешан студент ће бити способан да:
- Критички процењује тренутне приступе развоја апликација у Интернет окружењу
- Користи Java, технологије и проналази пригодне приступе за задате ситуације.
- Користи Asp и php технологије
- Обележава и описује технички и истраживачки тренд који може да утиче на приступе дизајну вођеном од стране клијента.
- Процени досадашњу пословну вештину и установи основе за напредак задате апликације
- Процени утицај Web сервиса на развој апликације
- Примењује методологије заштите података и трансакција на Интернету