Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Inženjerstvo i inovacije


27
АПР
2017

CILJ I ZADACI, SADRŽAJ PREDMETA

Cilj i zadaci

Upoznati studente sa profesionalnim zadacima inženjera u doba brzo promenljivih tehnologija. Ovladati znanjima o nacinu, metodologiji i postupcima vodenja inženjerskih -posebno razvojnih procesa i projekata, kao i zanimanjima o inovacinonim procesima u funkciji tehnicko-tehnološkog razvoja.

Sadržaj predavanja

1. OPTIMIZACIJA:
1.1. Izvodi iz teorije o optimimalnim procesima
1.2. Dinamicko programiranje
1.3. Stohastisticko programiranje (S.P.)
1.4. Modeli upravljanja zalihama

2. INŽENJERSKO MODELOVANJE
2.1. Modelovanje u mašinstvu
2.2. Matematicko opisivanje inženjerskih problema
2.3. Dimenziona analiza
2.4. Primenjena matematika u inženjerstvu
2.5. Graficke metode u inženjerskim proracunima

3. RAZVOJ PREDUZECA
3.1. Modelovanje razvoja proizvoda u preduzecima
3.2. Predvidanje razvoja
3.3. Uticaj dinamicnosti primene aktuelnih znanja iz tehnike na tehnološki razvoj

4. INOVACIONI PROCESI
4.1. Teorije kreativnosti
4.2. Modelovanje kreativnog procesa
4.3. Upravljanje i organizovanje inovacionih procesa
4.4. Oblici komunikacije u sistemu inovator – korisnik
4.5. Vrste inovacija i njihova zaštita

5. INTERAKCIJA U SISTEMU: POUZDANOST - RAZVOJ I KREIRANJE NOVOG PROIZVODA I TEHNOLOGIJE
5.1. Pouzdanost tehnickih sistema
5.2. Pouzdanost i projektovanje
5.3. Tip tehnickog sistema

6. EKSPERIMENT U INŽENJERSTVU
6.1. O eksperimentu i eksperimentatoru
6.2. Tipovi eksperimenta
6.3. Polazne postavke i zakonitosti planiranog eksperimenta
6.4. Obrada rezultata eksperimentalnih istraživanja
6.5. Graficka analiza rezultata eksperimenta
6.6. Greške merenja

7. PROJEKTNO - TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Sadržaj vežbi

Na auditornim vežbama analiziraju se primeri iz prakse, uvežbava postupak vodenja razvojnih projekata i tehnicko-tehnoloških inovacija. Tumace se propisi u oblasti projektno-tehničkie dokumentacije. Obrađuju se primeri primene inženjerskih metoda koje su prethodno teorijski obrađene na predavanjima.

Obaveze studenata

Radovi (seminarski i projektni) nisu obavezni i rade se u skladu sa dogovorom na vežbama. Kolokvijumi su predviđeni, ali nisu obavezujuići deo predispitnih obaveza ili ispita samog.

Uslovi za dobijanje potpisa

Uredno pohadanje predavanja i vežbi.

Uslovi za izlazak na ispit

Potpis u indeksu. Ovaj predmet nema drugih predispitnih obaveza.

Nacin polaganja ispita

Da bi položio ispit student mora pristupiti ispitu (doći na ispit) u zakazanom terminu. Ova se napomena odnosi na studente koji su na naki način (putem seminrskih radova na vežbama, učešćem u nastavi ili putem kolokvijuma), prethodno položili neki deo ispita.

Ispit ima dva dela – deo sa zadacima i teorijski deo ispita. Deo ispita sa zadicima je eliminatoran.

Zadaci

Na delu ispita sa zadacima daju se dva do tri zadatka iz oblasti metoda čiji se primeri obrađuju na vežbama, koji su dostupni u osnovnoj literaturi za predmet, odnosno, jednim delom, na sajtu Fakulteta (http://www.tfzr.rs/Predmet/inzenjerstvo-i-inovacije/download). Vremensko ograničenje za trajanje ovog dela ispita je maksimalno 3 školska časa. Literatura je dozvoljena.

Jednom položen deo ispita sa zadacima ima važenje (kalendarskih) godinu dana.

Teorija

Na teoritski deo ispita ne može izaći student koji prethodno nije položio deo ispita sa zadacima. Deo ispita sa teorijom polaže se putem testa sa ukupno 12 pitanja, koja obuhvataju kompletno gradivo predmeta. Pitanja mogu biti: otvorenog tipa (navođenja, opisi, definicije ili slike i njihovi opisi) i tzv. lekscijska pitanja. Kod tzv. lekscijskih pitanja očekuje se kombinovanje i kreativna upotreba saznanja iz materije koju obuhvata predmet. Test je podeljen u tri dela: optimizacija, razvoj i eksperimenti. Svaki od delova zastupljen je sa po 4 pitanja - MORA SE TAČNO ODGOVORITI NA BAR JEDNO PITANjE IZ SVAKOG OD DELOVA, KAKO BI TEST BIO POLOŽEN.

Maksimalni broj bodova po pitanju je 2 - za jedno pitanje se može osvojiti 0, 1 ili 2 boda. Potrebnan i dovoljan broj bodova za prolazak testa je 10. Ocena se dalje dodeljuje primenom tabele kako sledi

Broj bodova

< 10

10-13

14-17

18-20

21-22

23-24

Ocena

5

6

7

8

9

10

Vremensko ograničenje za trajanje ovog dela ispita je maksimalno 1 školski čas. Literatura nije dozvoljena.

Konačna ocena se dobija uzimajući u obzir pozitivan rezultat koji je student ostvario na oba dela ispita, pri čemu se veći značaj (težina) daje pozitivnom rezultatu teorijskog dela ispita.

Rezultati ispita su javni i istaknuti najmanje na oglasnoj tabli, a konačni rezultati mogu biti dostupni i na sajtu Fakulteta. Na rezultatima ispita istaknuti su i termini za zaključivanje i upis ocene (tj. formalno unošenje ocene u indeks i prijavu).

Na zaključivanju i upisu ocene očekuje se lično prisustvo studenta koji je ispit položio. U slučaju da se student ne odazove na upis ocene, smatraće se da nije zadovoljan predlogom zaključne ocene sa rezultata i na prijavi, u konačnom, će stajati n.d. (nije došao).

 

Osnovna literatura

Lambić, M., i Ćoćkalo, D. (2012). Inženjerske metode. Zrenjanin, Srbija: Tehnicki fakultet “Mihajlo Pupin”, Univerzitet u Novom Sadu.