Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Katastar zagađivača i monitoring


Literatura

1. Pavlović Milan: Ekološko inženjerstvo. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2004.

2. Vujić, A. Zaštita prirode. Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologijui ekologiju, Novi Sad, 2008.

3. Pavlović Milan: Katastar i monitoring zagađenja-skripta. Skripta, interno izdanje TF "Mihajlo Pupin", 2006.

4. Olivera Jovanović: Monitoring i ublažavanje posledica zagađenosti životne sredine. Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika, 2006.