Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Logički sistemi u tehnici


Obrazovni cilj

Упознавање са основама алгебре логике и методама аутоматског резоновања. Упознавање са концепцијом, структуром и

функционисањем система базираних на знању, коришћење непроцедурних програмских језика за развојинтелигентних система.

Упознавање са могућностима фази логичких система. Развојинтелектуалних способности за сложеније радне задатке

аналитичко-синтетичке и пројектантске природе.