Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Logički sistemi u tehnici


Ocena znanja

Aktivnost u toku predavanja: 5
Kolokvijum: 30
Praktična nastava - realizacija radionice: 5
Seminarski rad: 20

Pismeni deo ispita: 20
Usmeni deo ispita: 20