Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašine i aparati


Osnovni cilj i zadaci su  upoznavanje studenata sa osnovama mašina i aparata u procesnoj industriji i dr. Kao sastavnim komponentama tehnoloških sistema. Izucavanje bi obuhvatilo: osnovne principe rada, konstrukciju i proracun mašina i aparata, u cilju izbora standardne opreme. Izucavanje mašina i aparata treba da osposobi studente u oblasti: projektovanja tehnoloških sistema, vodenja inženjerskih razvojnih procesa i projekata u funkciji tehnicko tehnološkog razvoja.