Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mehanika i mehanizmi


13
СЕП
2020

Cilj i zadaci predmeta

Nephodno je da se studenti, pored sticanja potrebnih teoretskih znanja, usmere za rešavanje kompleksnih problema statike, kinematike i dinamike.


Na kraju predmeta studenti će biti osposobljeni da uz određena teoretska znanja, vrše izradu projekata i proračuna, kao i rešavanje strukture, kinematike i dinamike određenih vrsta mehanizama, kao i za izučavanje ostalih predmeta iz struke.