Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment informacionih tehnologija


Оцена знања

  • Активност у току предавања – 10 ЕСПБ
  • Активност и присуство на вежбама – 10 ЕСПБ
  • Семинарски рад – 30ЕСПБ
    • Одабир теме из теоријског или практичног дела, израда и одбрана рада
  • Писмени део испита – 30ЕСПБ
    • Могућност полагања дела испита у оквиру колоквијума
  • Усмени део испита – 20ЕСПБ