Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mikropedagogija


28
НОВ
2012

Predispitne obaveze

Obaveze studenata :

−        aktivno učestvovanje na predavanjima i  vežbama ( radionicama, debatama i u timskom radu)

−        tri zadatka:

  1. pisani kritički osvrt (esej) o određenom pedagoškom problemu - analiza pedagoškog problema kroz literaturu  / Internet
  2. izrada seminarskog  rada
  3. izrada komunikacijskog projekta

 

Praćenje i ocenjivanje studenata

Predispitne obaveze studenata iznose 60  bodova a uslov za pristupanje ispitu je postignutih 30 bodova.

Ispitne obaveze  ukupno iznose 40 postignutih  bodova.

 

Pohađanje nastave

−        prisustvo predavanjima 5 bodova

−        prisustvo časovima vežbi 5 bodova

Aktivnost u nastavi

−        seminarski rad 15

−        esej  10

−        komunikacijski projekat 20

−        priprema i izvođenje radionice 5

Ocenjivanje na ispitu

−        pismeni ispit 30 bodova

−        praktični deo 10 bodova

Način polaganja ispita

−        pismeni deo ispita obaviće se proverom nizom zadataka objektivnog tipa u formi testa znanja

−        praktični deo ispita obuhvatiće predlaganje komunikacijskog modela u odnosu na datu komunikacijsku situaciju u nastavnom procesu