Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mikropedagogija


28
НОВ
2012

Sadržaj predmeta

Okvirni sadržaj predmeta

Pedagoška komunikacija. Osnovni pojmovni okvir. Svojstva pedagoške komunikacije. Struktura pedagoške komunikacije. Efikasna pedagoška komunikacija – ključni aspekti efikasnosti.  Kvalitetna škola. Odašiljanje sadržaja pedagoške komunikacije. Proceduralne funkcije. Interpersonalne funkcije.  Funkcije jačanja selfa. Prijem sadržaja pedagoške komunikacije. Aktivno slušanje.  Prijem i odašiljanje neverbalnih signala. Kognitivna uključenost. Emocionalna usklađenost. Aktivna participacija.  Komunikacijske i interpersonalne veštine važne za sprovođenje nastavnog procesa.

 

Verbalna i neverbalna komunikacija u malim grupama. Verbalna komunikacija .Verbalne smetnje u komunikaciji. Pojam i funkcije neverbalne komunikacije. Komuniciranje u malim grupama uz korištenje neverbalnih signala. Funkcije neverbalne komunikacije u maloj grupi. Tipovi neverbalnih signala .

 

Pedagoško komuniciranje u multietničkim grupama.Etnocentrizam. Etnički stavovi utiču na komunikaciju. Vodič za pedagošku komunikaciju u multietničkim grupama .

 

Lična jednačina članova male grupe. Personalno nasuprot grupnom. Personalne karakteristike i funkcionisanje grupe . Stavovi o komunikaciji. Od individualnih normi i uloga ka grupnim .

 

Grupna kohezija. Komunikaciona mreža . Hijerarhija i status članova u grupi .Osnove grupne kohezije . Grupašenje. Kako jačati grupnu koheziju . Izgradnja tima .

 

Liderstvo u malim grupama. Pojam liderstva. Izvori moći lidera .Uloge lidera . Komunikativne kompetencije lidera . Odnos lidera prema članstvu grupe.

 

Dužnosti vođe. Administrativne dužnosti vođe .Vođenje diskusije. Podrška napredovanju grupe .

 

Tehnike komuniciranja u malim grupama. Postizanje konsenzusa .Tehnika rizika . Zuj-grupe .Breinstorming ili bura mozga. Mitraljeska paljba . Obrni-okreni tehnika . Razne forme diskusije.

 

Donošenje odluka u malim grupama. Kvalitet odlučivanja . Način odlučivanja u malim grupama . Faze donošenja grupne odluke . Efikasno odlučivanje Problemi pri odlučivanju u malim grupama.

 

Rešavanje konflikata putem pedagoške komunikacije. Unutrašnji konflikti. Interpersonalni vršnjački konflikti. Konflikti na relaciji nastavnik – učenik . Konflikti u porodici . Konflikti sa strancima .

 

Rešavanje konflikata u malim grupama. Definicija konflikata u malim grupama. Prednosti konflikata. Negativni efekti konflikata. Tipovi konflikata. Stilovi razrješavanja konflikata u malim grupama . Neslaganje na prihvatljiv način. Vođenje pregovora . Deset procedura ako pregovori ne uspeju.

 

Sadržaj vežbi

Sadržaj časova vežbi ovog usmeren je ka unapredjenju efikasnog komuniciranja u različitim interpersonalnim kontekstima. Kroz lično interaktivno iskustvo i trening elemenata komunikacionog ciklusa studenti razvijaju efikasan i konstruktivan komunikacioni stil. Ovim treningom se postiže:

−        unapređenje komunikacijskih i socijalnih veština

−        efikasnije zauzimanje za sebe i ostvarivanje ciljeva

−        jačanje samopoštovanja i samopouzdanja

−        lakše izbegavanje manipulacije u komunikaciji

−        razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama

−        lakše upućivanje i primanje kritika i pohvala

−        smanjenje treme, straha od javnog nastupa

−        upravljanje i kontrola emocija

−        znanje kako konstruktivno rešiti konflikt

−        razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude

−        razvoj samorefleksivnosti i odgovornosti

 

Način i oblici  rada :

Način rada na časovima vežbi je radioničarski, iskustveno-edukativni, u vidu grupnih diskusija, analiza dogadjaja, vežbi u malim grupama ili parovima, demonstracija, igranja uloga, simulacija, razmene iskustava, itd.

 

Radionice :

 1. BLOK  - Kultura prevazilaženja konflikata
 2. BLOK - Pedagoška komunikacija

 

EDUKATIVNE RADIONICE - Pedagoška komunikacija

 1. BAS1 – Budi aktivan slušalac
 2. BAS2 – Budi aktivan slušalac
 3. BAS3 – Budi aktivan slušalac: vodi zabeleške
 4. BAS4 – Budi aktivan slušalac: parafraziraj
 5. BIP1 – Budi aktivan i persuazivan
 6. BIP2 – Budi interaktivan i persuazivan
 7. ET – Etnička tolerancija
 8. GOEM – Gospodar emocija
 9. HOK –Hodogram ostvarenja konsenzusa
 10.  IGUK – Izbegni greške u komunikaciji
 11.  JKGK – Jačanje  kohezije grupnom kooperacijom
 12.  KOPS – Kako odašiljati pozitivne signale
 13.  KPNS – Ko pita ne skita
 14.  KVD – Kako voditi diskusiju
 15.  MP – Mitraljeska paljba
 16.  MS – Mentalne slike
 17.  NAR – Napravi radionicu
 18.  NNPK – Nenasilna pedagoška komunikacija
 19.  OB – Oralni breinstorming
 20.  OBN –Odvoj bitno od nebitnog
 21.  OO – Obrni - okreni
 22.  VSUK – Verbalne smetnje u komunikaciji
 23.  SOK – Stavovi o komunikaciji
 24.  PUNK – Problemi u nastavnoj komunikaciji

 

 

Literatura : Suzić, N. (2005). Pedagogija za XXI vijek, Banja Luka: TT-Centar.

 

EDUKATIVNE RADIONICE - Kultura prevazilaženja konflikata

 1. Upoznavalica
 2. Bogatstvo naše različitosti
 3. Identitet – lični i kolektivni
 4. Predrasude i stereotipi su svuda oko nas
 5. Komunikacija
 6. Aktivno slušanje ( Neslušanje kao izvor konflikata )
 7. “ Ja – poruke “ i čarobne reči ( HVALA, MOLIM TE , IZVINI )
 8. Konflikti i nasilje – šta s njima ?
 9. Rešavanje konflikata – sukoba
 10. Stepenicama do rešenja – “ Ne okreći leđa konfliktu “
 11. Asertivnost na delu
 12.  Konfliktima izvan škole i školskog dvorišta
 13. Timski rad u funkciji rešavanja konflikta
 14.  Stres kao izvor konflikta
 15. “ Majstor za konflikte “

 

Dodatne informacije o kursu

            Uputstva za izradu seminarskih radova i samostalnih zadataka će studentima biti dati na početku nastave.

            Seminarski rad – svaki je student dužan samostalno ili u paru napisati i prezentovati u nastavi jedan seminar na predloženu ili odabranu temu. Teme seminarskih radova studenti predlažu i biraju samostalno u zavisnosti od interesovanja za određenu problematiku.  Studenti se u dogovoru sa asistentom opredeljuju za određenu temu i zakazuje se datum do kog su dužni napisati seminarski rad  i prezentovati ga u skraćenom obliku (10-ak minuta) pred ostalim studentima. Rad mora biti u štampanoj i elektronskoj formi, štampan na papiru formata A4, Times New Roman , veličine slova 12 tačaka, s proredom 1,5 (30 redova na stranici). Poželjan je opseg radova 10 do 15 stranica. Svaki rad mora sadržavati naslovnu stranu, sadržaj, uvod , razradu (koja se slobodno strukruira ), zaključak i popis literature. Na početku izrade seminarskog rada studenti će dobiti uputstva od asistenta o izgledu naslovne strane, spisku relevantne literature, uputstva za citiranje literature, pozivanje na izvore i ostala uputstva vezana za izradu seminarskih radova. Plagijat (prezentovanje  tuđeg rada kao svoga) se neće tolerisati.

            Samostalni zadaci – studenti samostalne zadatke obavljaju na časovima vežbi. U samostalne zadatke spadaju :

 1. esej (kritički osvrt – analiza određenog pedagoškog problema)
 2. komunikacijski projekat.

Esej – student sastavlja kraći teorijski prikaz odabrane problematike koristeći savremena  pedagoško – komunikacijska saznanja putem multimedijalnih izvora i Internet – a.

Komunikacijski projekat – student izrađuje koristeći teorijsku građu koju je proučavao prilikom izrade eseja. Projekat treba da obuhvati pisani prikaz – scenario edukativne radionice za učenike , sa svim elementima ( naziv radionice, cilj radionice, tok radionice, potreban materijal za rad, evaluaciju i komunikacijsku poruku ).

 

Metode izvođenja nastave:

Metode aktivnog učenja (interaktivna i kooperativna);  komunikacijski model nastave.

 

Način izvođenja nastave i usvajanje znanja :

−        predavanja

−        seminarski radovi

−        radionice

−        vežbe

−        samostalni zadaci

−        multimedija i internet

−        konsultacije

−        mentorski rad

 

Napomene:

Realizacija nastave orijentisana je na predavanja i radionice. Pretpostavka kvalitetne realizacije cilja i sadržaja kursa je usmeravanje studenata na izradu samostalnih i zajedničkih zadataka primenom savremenih medija. Studenti se upućuju na konsultativan rad sa predmetnim nastavnikom i asistentom.

 

Samostalni zadaci (esej, seminarski rad i komunikacijski projekat).