Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Neuronske mreže


Metode izvodjenja nastave

Verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstrativna, laboratorijsko-eksperimentalna. Izlaganje, dijalog, demonstracije softvera, rad na računaru.