Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Neuronske mreže


Struktura predmeta

Teorijska nastava:
Nastanak i razvoj neuro računarstva. Modeli prirodnog i veštačkog neurona. Težinski koeficijenti i aktivacione funkcije neurona. Vrste veštačkih neuronskih mreža. Obučavanje VNM, tipovi i algoritmi obučavanja. Fazi neuron. Primeri primene. Hibridni (fazi-neuro) sistemi. Primeri konkretnih neuronskih mreža, odnosno hibridnih sistema.
Kroz izradu seminarskog rada studenti treba da apliciraju znanje na rešavanje konkretnog problema.

Praktična nastava:
Izrada primera i zadataka na modelima VNM. Praktično se obrađuju metode i tehnike obučavanja neuronskih mreža i primena obučenih sistema.