Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


12
ОКТ
2020

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Odbranjeni seminarski rad je predispitna obaveza. Bez odbranjenog seminarskog rada student ne može izaći na ispit. Teme seminarskih radova određuje profesor. Studenti kojima nije određena tema seminarskog rada od strane profesora, potrebno je da se jave predmetnom asistentu radi dodele teme. Studenti koji su prethodnih godina slušali predmet Operativni sistemi takođe trebaju da se jave predmetnom asistentu i da zatraže da im se dodeli nova tema, bez obzira da li im je već ranije određena tema ili ne, pošto tema seminarskog rada važi jednu školsku godinu.

Seminarski treba putem Vašeg maila poslati predmetnom asistentu na pregled u predviđenom roku. Za slanje seminarskih radova koristite neki od sledećih servisa kako bi se izbeglo preopterećivanje e-mail inbox-a.

OneDrive
Dropbox
GoogleDrive

Informacije o predviđenim rokovima za slanje i odbranu seminarskog rada mogu se pogledati na stranici Aktuelno / Obaveštenja. Ukoliko seminarski rad ne zadovoljava izloženu specifikaciju, isti će biti vraćen studentu sa smernicama za doradu / korekciju rada.

Struktura seminarskog rada je sledeća:

Naslovna strana
    1. Sadržaj
    2. Predmetni cilj
    3. Uvod
    4. Sam seminarski rad podeljen u poglavlja i podpoglavlja
    5. Zaključak
Literatura

Smernice kojih se treba držati tokom izrade seminarskog rada:

1. Poglavlje predmetni cilj treba da se nalazi pre uvoda i treba da predstavi šta je svrha predmeta Operativni sistemi, koje teme pokriva spomenuti predmet, kakva znanja stiče student na tom predmetu i drugo. Navedeno se može preizeti iz Akreditacije studijskog programa Informacione tehnologije, predmet Operativni sistemi, ili direktno na stranici Cilj predmeta.

Tekst poglavlja predmetni cilj treba da zvuči otprilike ovako (3 paragrafa ) :
     Predmetni cilj predmeta Operativni sistemi je sticanje znanja o osnovnim konceptima.....
     Na predavanjima student se upoznaje sa osnovnim konceptima, operativnih sistema, istorijskim razvojem ....
     Na vežbama student savladava koncepte operativnis sistema....

2. Seminarski rad treba formatirati sledeći uputstvo za formatiranje seminarskog rada koji se preuzima sa sledećeg linka Pored rasporeda grbova i forme naslovne stranice obratiti pažnju da veličina papira bude A4, dok margine trebaju da budu 3.5cm leva i 2.5cm sve ostale.

3. Svako poglavlje i podpoglavlje potrebno je adekvatno numerisati. Noseća poglavlja npr 1. 2. 3.... trebaju da počinju na vrhu na zasebnih stranica (Insert - > Page Break). Podpoglavlja, npr 1.1, 1.2 itd mogu i trebaju da počinju na istim stranicama.

4. Reference treba numerisati i navesti u formatu: [broj] Lista Autora, "Naziv knjige", Izdavač, Godina. Predložena literatura za svaki seminarski rad je:

       1. Hajduković Miroslav "Operativni sistemi", 2004
       2. Tanenbaum S.A. "Modern operating systems", 2001
       3. A. S. Tanenbaum, M. Van Steen "Distributed Systems", 2002
       4. Villiam Stalings "Operating Systems : Internals and Design Principles" 2007.

Linkove takođe treba numerisati, ali kontinualno, da se nastavljaju na numeraciju knjiga, kako reference unutar rada ne bi vodile na 2 različita resursa. Kada se koriste internet adrese bitno je navesti kompletnu putanju do resursa.

5. Seminarski rad se piše deklarativnim stilom, u trećem licu jednine, kao da se piše tehnički udžbenik. Nema obraćanja čitaocu, odnosno konstrukcije kao što su: "kliknite", "preuzmite", "možete videti" itd, zamenjuju se "klikom na", "potrebno je preuzeti / preuzima se", "prikazano je" itd.

6. Seminarski rad otkucati fontom Times New Roman, veličine 12pt za tekst, za naslove font veličine 14pt bold. Paragrafi trebaju da imaju justified poravnanje, jednostruki razmak između linija teksta (Line Spacing : Single), dok je razmak između paragrafa 10pt.

7. Svaku sliku, primer koda i listing treba adekvatno numerisati i navesti šta isti predstavlja. Npr:

Slika broj 1. Arhitektura Linux operativnog sistema
Primer broj 1. Sinhronizacija niti putem Semafora

8. Sadržaj je potrebno generisati upotrebom Heading stilova, a ne kucati, odnosno References-> Insert - > Table of Contents.

9. U seminarskom radu nije dozvoljeno koristiti Wikipedia linkove.

10. Ukoliko u seminarskom radu postoje nabrajanja, potrebno je koristiti odrovarajuće stilove : Buleted ili Numbered.

11. Poglavlje Literatura treba da sadrži adekvatno numerisan svaki link i knjigu koja je korišćena tokom izrade seminarskog rada. Pogledati stavku 4. Korišćenu Literaturu je potrebno citirati u tekstu seminarskog rada tako što se pored preuzetog teksta (na kraju rečenice / paragrafa) u uglastim zagradama navede broj reference, npr [1].

12. Za svaku sliku u seminarskom radu potrebno je navesti i poreklo iste u dodatnom poglavlju na kraju rada koje će biti numerisano.  Potrebno je formirajti tabelu koja ima 2 kolone, u levoj koloni Slika broj #. u desnoj koloni putanja do slike. Tabelu i poglavlje nazvati Izvori preuzetih ilustracija.

13. Tokom izrade seminarskog rada mandatorno je koristiti ažurne literaturne izvore (minimalno 2 izvora) koji, na osnovu datuma publikacije istog, nisu stariji od 3 godine, navesti ih u Literaturi i referencirati u tekstu seminarskog rada.