Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizacija poslovnih sistema


17
МАР
2020

Ishodi obrazovanja

Osnovni cilj je da studenti steknu teorijsku i praktičnu osnovu znanja o organizacijama. Razumevanje procesa razvoja organizacija. Aplikacija raznih teorijskih pristupa u savremenim organizacijama. identifikovanje krucijalnih pitanja i problema razvoja u organizacionoj nauci. Širenje interdisciplinarnih shvatanja.