Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizaciona kultura


Opšte informacije

Predmetni nastavnik: doc. dr Edit Terek

Asistent: Dragana Milosavljev

Broj ESPB: 6

Studijski program u kojem se predmet izvodi:

Inženjerski menadžment, Diplomske akademske

Broj časova aktivne nastave (nedeljno): 2+2 (predavanja + vežbe)

04
МАЈ
2020

OBAVEŠTENjE

Obaveštavaju se studenti da su, bez obzira na novonastalu situaciju (vanredno stanje), u obavezi da napišu seminarski rad. Ukoliko uslovi dozvole, seminarski rad će se braniti, ukoliko ne dozvole, rad mora biti prihvaćen i ocenjen od strane asistenta.

U tabeli koja sledi su Teme seminarskih radova, sa imenima studenata pored teme koju su odabrali.

Ukoliko neko nije odabrao temu ili ima nekih nejasnoća vezano za seminarski rad, potrebno je da se javi predmetnom asistentu.

Tema

Student/studenti

1. Uloga organizacione kulture u strategiji preduzeća

 Nevena Gole, Jovana Ristić, Mirjana Jović

2. Uloga izvršnog rukovodstva u procesu kreiranja organizacione kulture preduzeća

 Maja Radovanac, Dragana Radovanac, Ivanka Bilić

3. Uloga zaposlenih u kreiranju organizacione kulture u savremenoj organizaciji

 Milica Tot, Aleksandar Bunjevac

4. Uloga TQM koncepta u izrgađivanju organizacione kulture preduzeća

Ana Petrović, Jelena Vlajkov 

5. Uloga integrisanih menadžment sistema u razvoju organizacione kulture

Kristina Šajti, Mirjana Jošić 

6. Benčmarking i izgrađivanje organizacione kulture preduzeća

Katarina Melegi, Anastasija Dragičević 

7. Novi model upravljanja marketingom i razvoj organizacione kulture u preduzeću

 Tanja Sekulić

8. Uloga i značaj koncepta korporativne društvene odgovornosti u procesu izgradnje organizacione kulture savremenog preduzeća

 Nikolina Mirčić

9. Uloga procesa upravljanja znanjem i izgrađivanje organizacione kulture

Marija Cvetković, Viliam Vrška, Goran Ilijin 

10. Analiza aspekata organizacione kulture u domaćim javnim preduzećima

 Jelena Micić, Jelena Ivanović, Dragan Belovai

11. Analiza aspekata organizacione kulture u malim i srednjim preduzećima na domaćem tržištu

 Teodora Mikić, Ivana Stojanović, Romina Raša

12. Analiza osnovnih smernica za unapređenje organizacione kulture u domaćim preduzećima

 Adrijana Altmajer, Nemanja Vučetić