Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove programiranja


Cilj i zadaci predmeta

Da studenti ovladaju algoritmima, strukturama podataka i obuče za samostalnu izradu programa.