Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove programiranja


Struktura polaganja ispita

Na ispitu se rade kolokvijumi i teorijski deo ispita.

Postoje 2 kolokvijuma, svaki nosi maksimalno 30 bodova, dakle ukupno 60 bodova.

Teorijski deo ispita se sastoji od 3 ispitna pitanja sa spiska ispitnih pitanja i svako nosi po 10 bodova.

Ocenjivanje

Uslov da bi se ispit smatrao položenim: 

Prvi Kolokvijum >= 15

Drugi Kolokvijum >= 15

Teorijski deo ispita >= 15