Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnovi mašinskih konstrukcija


Literatura

  1. Desnica, E., Osnovi mašinskih konstrukcija, Autorizovana predavanja, Tehnički fakultet, M. Pupin, Zrenjanin, 2016.
  2. Vitas, D. : Osnovi mašinskih konstrukcija 1 i 2 deo,  Naučna knjiga, Beograd.
  3. Đorđević, S.,  Petrović, D., Inženjerska grafika – praktikum za vežbe, MF, Beograd
  4. Pantelić, T., Tehničko crtanje, MF, Beograd
  5. Tolmač, D. : Principi projektovanja mašina – autorizovana predavanja, 1, 2, 3. Deo, Tehnički fakultet "M. Pupin", Zrenjanin.2013.
  6. Tolmač, D., Desnica, E. : Mašinski elementi - Rešeni zadaci (autorizovana rešenja zadataka), Tehnički fakultet "M. Pupin", Zrenjanin.2013.
  7. Adamović, Ž., Desnica, E.: Principi projektovanja mašina, Tehnički fakultet, M. Pupin, Zrenjanin, 2006.
  8. Letić, D., Desnica, E., Davidović, B., Auto CAD Mechanical 2011 -  CAD mašinskih elemanata i konstrukcija, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2011.
  9. Ognjanović, M., Mašinski elementi,  Mašinski fakultet, Beograd, 2013.