Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pedagogija sa didaktikom


Opšte informacije

Naziv studija: Osnovne akademske studije – informacione tehnologije – inženjerstvo

Osnovne akademske studije – informacione tehnologije u obrazovanju

Ime nastavnika: Vesna Srdić

 Osnovne informacije, cilj i sadržaj predmeta  link

Kategorija ( tip ) predmeta : SA(stručno – aplikativni )

                                                  NS ( naučno –stručni )

 Status predmeta : izborni

                          obavezan 

 Oblik nastave: predavanja i vežbe ( 2 + 2 )

Trajanje: 1 semestar ( letnji  IV sem. )

 Broj ESPB bodova: 6

 Šifra predmeta : OAS088