Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pedagogija sa didaktikom


30
ЈУН
2014

Pravo izlaska na ispit

Klikom na sledeći link mogu se videti odrađene predispitne obaveze.

Molim Vas poštujte i odradite VAŠE OBAVEZE!!! 

05
ЈУЛ
2014

Predispitne obaveze

Obaveze studenata :

− aktivno učestvovanje na predavanjima i  vežbama

Zadaci:

  1. Izrada didaktičkog materijala (Makro i mikro plan za jednu školsku godinu)
  2. Izrada pripreme za čas
  3. Izveštaj o hospitovanju
  4. Projekti / Seminarski radovi: Student može da bira temu za seminarski rad ili idejni projekat istraživanja koji je predviđen samo za zainteresovane student