Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pedagogija sa didaktikom


05
МАР
2013

Sadržaj predmeta

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovni teorijski i metodološki problemi pedagogije i didaktike .Didaktika i pedagogija u sistemu pedagoških nauka, sistem osnovnih pedagoških i didaktičkih pojmova. Vaspitanje – specifičan proces i delatnost: osnovne karakteristike vaspitanja. Cilj i zadaci vaspitanja – kriterijumi klasifikacije. Filozofsko – pedagoški pravci i koncepcije vaspitanja. Obrazovanje – specifičan proces i delatnost. Razvoj didaktičkih shvatanja. Pedagoški pravci u razvojnom putu pedagogije:  nastavni didakticizam, vođenje – metodičke strategije i pragmatički utilitarizam. Nove paradigme u pedagogiji  - pedagoški pravci i pokreti u XX veku. Trendovi u obrazovanju dvadesetog veka. Tradicionalno i moderno u pedagogiji.

Ciljevi obrazovanja i nastave (taksonomija i operacionalizacija ciljeva obrazovanja i nastave). Blumova taksonomija ciljeva i zadataka. Pojam, zadaci i faktori intelektualnog vaspitanja. Stare i nove koncepcije intelektualnog vaspitanja – tradicionalni i savremeni pristupi. Nove koncepcije intelektualnog vaspitanja. Moralni razvoj i moralno vaspitanje. Pojam, cilj, zadaci i sadržaji moralnog vaspitanja.Principi, metode i sredstva moralnog vaspitanja. Estetsko vaspitanje – pojam , cilj, zadaci, principi i metode estetskog vaspitanja. Pojam, zadaci, sadržaji i pedagoški principi radnog vaspitanja. Pojam, zadaci, pedagoška načela, metode i sredstva fizičkog vaspitanja.

Organizacioni oblici nastave (razredno-časovni i predmetni sistem nastave, reformni pravci nastali krajem 19. i početkom 20. veka, unutrašnja i spoljašnja organizacija školskog i nastavnog rada, ostali oblici školskog i nastavnog rada). Teorije vaspitnog delovanja : asimilaciono-integrativne, teorije ekspanzije, medijatorske teorije, interpretativne  teorije. Shvatanja odnosa učenja i razvoja – ženevska psihološka škola ( Ž.Pijaže, J.Bruner ). Shvatanja odnosa učenja i razvoja – moskovska psihološka škola ( L.Vigotski, Galjperin ). Nastava kao didaktički proces (proces saznavanja u nastavi).  Sadržaji obrazovanja (shvatanja i teorije o izboru nastavnih sadržaja, nastavni plan, nastavni program, kurikulum).  Didaktički principi (zakoni, principi i pravila nastavnog rada). Etape nastavnog procesa (pripremanje učenika za rad, obrada novih sadržaja, vežbanje u nastavi, ponavljanje i proveravanje). 

Klasifikacija i vrste nastave. Tradicionalni nastavni sistemi. Savremeni nastavni sistemi. Heuristička nastava. Programirana nastava. Problemska nastava. Egzemplarna nastava. Mentorska nastava. Timska nastava. Individualizovana i diferencirana nastava. Nastavne metode (pojam i klasifikacije, kriterijumi za izbor). Oblici nastavnog rada. Didaktički mediji (pojam i klasifikacija). Udžbenik u savremenoj nastavi. Planiranje i pripremanje obrazovno-vaspitnog rada (oblici i vrste planiranja, tematsko planiranje, pripremanje nastavnika za čas). Vrednovanje nastavnog rada  (praćenje, merenje, ocenjivanje, numeričko i opisno ocenjivanje, objektivne tehnike i instrumenti vrednovanja) Specifičnosti domaćeg rada učenika. Didaktički uslovi uspešnog učenja. Pedagoško – didaktičke kompetencije nastavnika.