Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici 1


Nastavni sadržaj predmeta

 
1. Uvod (2 casa): istorijski pregled razvoja programskih jezika; FORTRAN i COBOL. Programski jezik Algol 60 i njegov uticaj na razvoj programiranja. Klasične metode programiranja. Klasifikacija programskih jezika. Prevođenje programa: kompajleri i interpreteri.
 
2. Principi programskih jezika (43 casova): Program kao jedinstvo algoritma i strukture podataka. Opšti model viših proceduralnih programskih jezika.
  1. Osnovni tipovi podataka: logicki, kardinalni, celobrojni, realni, znakovni, kompleksni, nabrojivi, intervalni, skupovni, nizovni, slogovni i datotecni.
  2. Osnovne upravljacke strukture. Klasifikacija upravljackih struktura. Sekvenca. Selekcije. Ciklusi. Skokovi.
  3. Tehnike modularizacije programa: nezavisni potprogrami, interni potprogrami, rekurzivni potprogrami.
  4. Sintaksa programskih jezika: BNF notacija, EBNF notacija, sintaksni dijagrami.