Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje informacionih sistema


Teorijska nastava

Objektno modelovanje softvera – Dijagrami slučajeva korišćenja. Dijagrami za statiku i dinamiku sistema. UML standard.

Metode objektnog projektovanja u  klijent server i distribuiranoj arhitekturi informacionih sistemai – Osnovni prncipi, slojevi ISO/OSI arhitekture distribuiranih softverskih komponenti. 

Višeslojna arhitektura softverskih komponenti – Primena objektne metode

Data Warehouse –  Projektovanje šeme zvezde i šeme pahulje putem dijagrama klasa. 

Praktična nastava

Student treba da savlada tehnike i metode projektovanja informacionih sistema na konkretnom primeru i uz upotrebu odgovarajućeg standardnog softverskog okruženja za višeslojne arhitekture informaiconih sistema.