Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska grafika 2


Opšte informacije

Predmetni profesor: prof. dr Ivana Berković, (berkovic@tfzr.uns.ac.rs)

 
Predmetni asistent: MSc Siniša Mihajlović, (sinisa.mihajlovic@tfzr.rs)
 
Ovaj predmet se sluša u okviru VI semestra na smerovima: Profesor informatike, Profesor tehnike, Inženjer informatike i Inženjer poslovne informatike, sa fondom časova 2+2.
 
Teorijska nastava

Grafičke metode u programskim okruženjima. Jednostavne slike. Jednostavni grafikoni. Krive linije. Digitalna duž. Bresenhajmov algoritam za digitalizaciju duži. Anti – aliasing. Algoritmi isecanja. Algoritmi popune. Kornjačina grafika. Sintetička kamera. Trodimenzionalni likovi. Projekcije. Pespektiva. Vidljivost linija poligona. Likovi koji se kreću. Osnovni pojmovi računarske animacije. Teorija boja I njihova svojstva. Izdvajanje i razdvajanje boja. Modeli RGB i CMY(K). Harmonija i slaganje boja. Kontrasti boja. Komponovanje boja. Prostorni efekat boja. Definicija fraktala. Vrste fraktala. Oblasti primene. Primena računarske grafike u različitim oblastima. Poznati problemi računarske grafike.

Bodovi iz predmeta su podeljeni na:
 
- Aktivnost 10
- Kolokvijum 20 (redovni studenti za vreme semestra; vanredni na dan ispita)
- Seminarski rad 20
- Ispit 50
 
Za seminarski rad je potrebno prikazati znanja i veštine u radu sa kompjuterskom grafikom na programskom nivou gde se moraju koristiti naredbe iz grafičkih objekata. Seminarski radovi se rade u Visual Studio okruženju u C# programskom jeziku ili uz posebno odobrenje u nekom drugom programskom jeziku/okruženju. Teme za rad su slobodne a kriterijumi po kojima se rade seminarski radovi su sledeći:
 
- Ocena 6: Potrebno je napraviti animaciju u stilu screensaver-a. (primer 1 | primer 2 | primer 3)
- Ocena 8: Potrebno je omogućiti korisniku da menja parametre animacije (brzina kretanja objekata, boja, tip objekata, ...)
- Ocena 10: Potrebno je napraviti da animacija omogućava interakciju sa korisnikom putem miša ili tastature (pomeranje objekta putem strelica na tastaturi, rotiranje objekata ka poziciji miša, ...)
 
Materijal sa vežbi se nalazi u sekciji download.