Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarski sistemi


Циљеви и задаци наставног предмета

Образовни циљ

Стицање основних знања о логичким основама рада рачунарских система, елементима архитекуре рачунарског система, структурној организацији рачунара и извршавању програма.

Исходи образовања (Стечена знања)

Стечено знање ће студентима омогућити: разумевање рада рачунарских система на нивоу дигиталне логике, познавање организације рачунарских система, разумевање структурне организације рачунара на више нивоа, употребу скупа инструкција за одабрани рачунарски систем и употребу асемблерског језика. Студенти ће бити оспособљени за практичан рад, као и за решавање проблема.