Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarski sistemi


Оцењивање знања

Предиспитне обавезе

Колоквијум 1: 20 бодова (теоријски)

Колоквијум 2: 20 бодова (теоријски)

Колоквијум 3: 20 бодова (практични рад на рачунару)

Завршни испит

Усмени део испита: 40 бодова (усмени одговори на 3 питања)

Напомене

За излаз на завршни испит потребно је да студент освоји најмање 30 бодова у оквиру предиспитних обавеза.

Да би положио завршни испит студент мора дати одговоре на сва 3 питања.