Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko merenje i industrijski monitoring


Obrazovni cilj

Cilj predmeta jeste da studenti steknu mogućnost samostalnog rada u oblasti računarskog merenja kako bi bili u mogućnosti da isto apliciraju u mašinskoj, procesnoj industriji, industriji transportnih sredstava i sl.

 

Студијски програм : Дипломирани инжењер информатике (видети књигу предмета).

Назив предмета: Рачунарско мерење и индустријски мониторинг

Наставник: проф. др. Слободан Јанковић

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: Уписан семестар на којем се слуша предмет (видети преглед студијских програма).

Циљ предмета:

Циљ предмета јесте да студенти стекну могућност самосталног рада у области рачунарског мерења како би били у могућности да исто аплицирају у машинској, процесној индустрији, индустрији транспортних средстава и сл.

Исход предмета:

Oвладавање терминологијом, стицање знања неопходних за пројектовање и интеграцију рачунарских система за индустријски мониторинг и мерења, стицање знања за практичну реализацију система за индустријски мониторинг у хардверском и софтверском домену.

Садржај предмета:

Теоријска настава:

 • Сврха и концепт рачунарских мерних система у индустријском окружењу,
 • Општа структура рачунарских мерних система,
 • Сруктура конвенционалних мерних система,
 • Мерне величине и мерни претварачи. Мерни претварачи температуре, силе, момента, притиска, померања, протока, нивоа, брзине и убрзања.
 • Појачивачи мерних претврача и кондиционирање сигнала.
 • Аналогно-дигитални конвертори.
 • Веза А-Д конвертора са mP-ским окружењем.
 • Временска база и “sampling rate”.
 • Аквизиција иѕмерених величина.
 • Конвенционални мерни системи са специфичном обрадом сигнала која се обавља у оквиру мерног система.
 • Структура рашунарских мерних система базираних на IЕЕЕ 1451 стандарду.
 • Концепт TEDS.
 • Стандардне комуникације у оквиру мерних система са  mP-ском платформом: EIA232D, RS485, RS422, CAN, PROFIBUS, MBUS.
 • Основни извршни органи у индустријском окружењу и њихова веза са  mP-ском платформом.
 • Д-А конвертори.
 • Специфични задаци рачунарских мерних система.
 • Планирање, пројектовање и организација рада сложених система ѕа мониторинг инд. Процеса.

Практична настава:

Веза рачунара са процесом кроз стандардну индустријску комуникацију.

Извођење вишеканалног мерења са рачунарским мерним системом у симулираном индустријском окружењу.

Приказ и аквизиција измерених величина односно мониторинг у реалном времену.

Литература:

Вујо Дрндаревић, Персонални рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, Београд, 2003.

Слободан Јанковић, Инструментације, Т.Ф. ”Михајло Пупин”, Зрењанин, 2003.

Број часова  активне наставе: 78

Теоријска настава: 52

Практична настава: 26

Методе извођења наставе: Предавања и лабораторијске вежбе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

Писмени испит

30

практична настава

8

 

 

Семинарски рад и колоквијум из области рада

52

 

 

Ishod obrazovanja

Ovladavanje terminologijom, sticanje znanja neophodnih za projektovanje i integraciju računarskih sistema za industrijski monitoring i merenja, sticanje znanja za praktičnu realizaciju sistema za industrijski monitoring u hardverskom i softverskom domenu.