Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko merenje i industrijski monitoring


Teorijska nastava

Svrha i koncept računarskih mernih sistema u industrijskom okruženju. Opšta struktura računarskih mernih sistema. Sruktura konvencionalnih mernih sistema. Merne veličine i merni pretvarači. Merni pretvarači temperature, sile, momenta, pritiska, pomeranja, protoka, nivoa, brzine i ubrzanja. Pojačivači mernih pretvrača i kondicioniranje signala. Analogno-digitalni konvertori. Veza A-D konvertora sa mikroprocesorskim okruženjem. Vremenska baza i “sampling rate”. Akvizicija izmerenih veličina. Konvencionalni merni sistemi sa specifičnom obradom signala koja se obavlja u okviru mernog sistema. Struktura računarskih mernih sistema baziranih na IEEE 1451 standardu. Koncept TEDS. Standardne komunikacije u okviru mernih sistema sa  mikroprocesorskom platformom: EIA232D, RS485, RS422, CAN, PROFIBUS, MBUS. Osnovni izvršni organi u industrijskom okruženju i njihova veza sa mikroprocesorskom platformom. D-A konvertori. Specifični zadaci računarskih mernih sistema. Planiranje, projektovanje i organizacija rada složenih sistema ѕa monitoring ind. procesa.

Praktična nastava

Veza računara sa procesom kroz standardnu industrijsku komunikaciju.
Izvođenje višekanalnog merenja sa računarskim mernim sistemom u simuliranom industrijskom okruženju.
Prikaz i akvizicija izmerenih veličina odnosno monitoring u realnom vremenu.