Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Reinženjering


09
МАЈ
2020

Sadržaj i način polaganja predmeta

Teorijska nastava:

Osnovne dimenzije koncepta reinženjeringa. Definicije reinženjeringa. Dimenzije koncepta reinženjeringa. Razlike između TQM i reinženjeringa. Zašto je potreban reinženjering? Suština reinženjeringa. Virtualna preduzeća. Rukovodstvo preduzeća u kriznim uslovima. Ciljevi reinženjeringa. Specifični ciljevi reinženjeringa. Reinženjering je sistemski pristup. Reinženjering kao doktrina menadžmenta. Sistemski pristup i ponašanje istraživača. Metodologija reinženjeringa. Osnovne faze reinženjeringa. Stvaranje vizije, planiranje i pokretanje reinženjeringa. Sprovođenje reinženjeringa. Praćenje i kontrola procesa reinženjeringa. Reinženjering poslovnih procesa i informatičke tehnologije. Transnacionalizacija poslovanja i reinženjering. Nosioci reinženjeringa. Ključni nosioci reinženjeringa. Formiranje tima za reinženjering. problemi u sprovođenju reinženjeringa. Greške koje dovode do neuspeha reinženjeringa. metode, alati i primeri primene reinženjeringa.

Vežbe:

Upoznavanje studenata sa primerima iz prakse u oblasti reinženjeringa. Takođe obuhvata i pripremu, izradu i odbranu prezentacije i seminarskog rada iz tematskih oblasti obuhvaćenih teorijskom nastavnom.

Materijal koji sadrži spisak literature i okvirne teme, dostupan je putem link-a.

Priručnik za vežbe i uputstvo za pisanje seminarskog rada, dostupan je putem link-a.

Pripremni materijal za polaganje teorijskog dela ispita, dostupan je putem link-a.

Realizacija nastave, ostvarivanje prava na potpis i polaganje ispita:

  • Nastava i vežbe će biti realizovani u skladu sa rasporedom, dogovorenim tempom i aktivnostima. O svemu što može imati veze sa predmetom studenti će biti obavešteni putem sajta ili direktno, putem ličnog e-maila.

  • DA BI STUDENT OSTVARIО PRAVO NA POTPIS, ODNOSNO PRISTUPIО ISPITU, POTREBNO JE da izabere, prijavi i odbrani prezentaciju i rad, na temu sa spiska tema iz dokumenta koji je dat u prethodnom prilogu. U ovom dokumentu, osim tema, nalaze se i detalji koji se odnose na pisanje rada, njegovo sređivanje, podnošenje i način odbrane. Temu student prijavljuje, prezentaciju (do 15-tak slajdova u .ppt/.pptx formatu) i rad (u .doc/.docx formatu) izrađuje i brani kod predmetnog nastavnika ili asistenta, bez razlike u načinu odbrane ili oceni koju može ostvariti. Od izrade prezentacije rada mogu biti oslobođeni jedino samofinansirajući studenti, prema sopstvenoj odluci, s tim da ocena rada ne može biti maksimalna.

  • Konačna ocena ispita izvodi se kao srednja ocena dve ocene - ocene rada (odnosno prezentacije i rada) i ocene ostvarene na teorijskom delu ispita. Za navedene situacije, prezentacija i rad moraju biti urađeni, bez obzira da li će se odbrana odigrati tokom nastave i vežbi, ili neće - prezentacija i rad su uslovi za ostvarivanje prava na potpis, odnosno izlazak na ispit. Ocena rada ne može biti maksimalna, ukoliko prezentacija rada ne bude javna i u zakazanim terminima.

  • Konačnom ispitu pristupa se ako su ispunjeni svi prethodni uslovi (prezentacija i rad). Ispit se realizuje u predviđenim terminima u ispitnim rokovima. Potrebno je da student prijavi i dođe na ispit, bez obzira na prethodno ostvarene rezultate.