Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Stručna praksa


Obrazovni cilj


Cilj predmeta je da se studenti u praktičnim uslovima susretnu sa konkretnim problemima u oblasti informacionih tehnologija i da ovladaju praktičnim znanjima iz te oblasti. Takođe, cilj je da studenti ovladaju primenom odgovarajućih teorijskih znanja iz oblasti informacionih tehnologija u praktičnim uslovima.