Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Stručna praksa


Sadržaj/struktura predmeta


U cilju upoznavanja sa konkretnim problemima u budućem pozivu studenti se upućuju da provedu predviđeni broj radnih časova u firmama i institucijama u užoj i široj okolini. Studenti dobijaju na radnim mestima određene zadatke na čijem izvršavanju se ogleda dotadašnji stepen usvojenosti predviđenih znanja u studijskom programu. Zadaci koje studenti dobijaju su u neposrednoj vezi sa poslovima koje bi oni trebalo da obavljaju nakon okončanja studija. Studentima se određuje mentor iz firme - institucije, koji prati i vrednuje izvršavanje dobijenih zadataka-poslova. Tokom stručne prakse se vodi Dnevnik u koji se unose sve aktivnosti koje su studentu poverene. Na kraju prakse se izdaje potvrda o obavljenoj praksi, sa potpisom zaduženog nastavnika i dodeljenog mentora. U potvrdi se, opisno, navode uočeni, odnosno ostvareni rezultati studenta tokom prakse.