Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnika i tehnologija proizvodnje gasa


22
МАР
2021

Циљ предмета

Теоријска настава: Особине и анализа гаса. Сушење природног гаса (апсорпција, адсорпција). Издвајање киселих гасова.
Издвајање течних ефлуената (сепарација). Нискотемпературна сепарација гаса. Основни технолошки процеси производње гаса
и опрема која се користи. Теоретске основе и технолошке карактеристике процеса који се одвијају при припреми гаса. Радни
параметри појединачних уређаја. Организација процеса производње гаса. Методе избора опреме. Гасови друге генерације.
Течни нафтни гас, газолин, особине и примена. Складиштење природног гаса. Принципи рада опреме и управљање њиховим
радом. Технологија цевоводног транспорта гаса на гасним пољима и са поља до рафинерија и потрошача.
Практична настава: Израчунавање физичко-хемијских особина гаса. Прорачуни који се тичу припреме гаса за транспорт.
Методе заменљивости. Лабораторијске вежбе: узимање узорка гаса, течног нафтног гаса и газолина и њихова анализа.
Погонске вежбе.