Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija održavanja


Po programu predviđena je izrada seminarskog rada, čijom uspešnom odbranomi  student stice pravo izlaska na pismeni deo ispita, a zatim na usmeni deo ispita.