Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija održavanja


Sistemski pristup tehničkom održavanju; Sigurnost funkcionisanja tehničkih sistema; Osnovne karakteristike sistema održavanja; Efektivnost tehničkog sistema (Pouzdanost, Raspoloživost, Funkcionalna pogodnost); Pomoćne karakteristike sistema održavanja; Modeli sistema održavanja; Ciljevi održavanja; Osnovne komponente sistema održavanja; Koncepcija sistema održavanja; Radna sposobnost tehničkih sistema; Zahtevane funkcije tehničkih sistema; Promene stanja tehničkih sistema; Otkaz tehničkih sistema (definicija, oblici, uzroci); Metodologije održavanja (Korektivno održavanje, Preventivno održavanje, Održavanja prema pouzdanosti, Osnovne karakteristike održavanja prema stanju, Totalno održavanje, Održavanje na bazi rizika , Upravljanje vekom na bazi rizika, Optimizacija održavanja sa stanovišta troškova i rizika, Postupci tehničkih pregleda i održavanja na bazi rizika, Održavanje prema radu, Održavanje prema rezultatima rada, Prediktivno održavanje, Proaktivno održavanje); Osnovni postupci tehnologije preventivnog održavanja (Aktivnosti osnovnog održavanja od strane rukovaoca, Preventivni periodični pregledi, Kontrolno-inspekcijski pregledi regulisani zakonom, Podmazivanje tehničkih sistema, Osnovni postupci tehničke dijagnostike (subjektivni i objektivni), Osnovni ostupci kontrole radnih parametara, Osnovni postupci kontrole produkata habanja i sagorevanja, Osnovni uzroci nastanka vibracija na tehničkim sistemima, Osnovni postupci kontrole bez razaranja, Osnovni postupci kontrola korozije, Osnovni postupci geometrijske kontrole tehničkih sistema, Osnovni postupci električne kontrole, Traženje i otklanjanje slabih mesta (inovacije), Osnovne metode i postupci obnavljanja delova sistema, Preventivne periodične opravke (profilaksa), Generalne periodične opravke i modernizacije (remonti) ); Performanse logističke podrške održavanju; Rezervnih delova za održavanje, Planiranje održavanja; Informacioni sistem za sprovođenje tehnologije održavanja; Organizacija održavanja; Troškovi održavanja.